Pages Menu
LinkedInYouTube
Categories Menu

Algemene Voorwaarden & PR Materiaal

Persfoto’s

Foto Jan Vayne Kleur Groot –  Download (ZIP, 1,4 Mb)

Foto Jan Vayne  Wit –  Download (ZIP, 3.4 Mb)

Foto Jan Vayne  Zwart / Wit –  Download ZIP, 1,9 Mb

Algemene Bepalingen – Vayne Music BV  –  Download (PDF, 6 Kb)

Persbericht

Jan Vayne is wereldwijd bekend als een virtuoos en creatief pianist die voortbouwt op de stijl van de grote romantische componisten.

Improvisatie is zijn credo. Spontaan vloeien geniale improvisaties uit zijn handen voort. Hij slaagt er daarbij in alle soorten muziek onder één noemer te brengen!

Na het Gymnasium studeert hij piano en orgel aan het conservatorium, waar hij in 1991 cum laude zijn solistendiploma behaalt.

Zijn nationale doorbraak vindt plaats in 1991, wanneer hij zijn eerste met platina bekroonde improvisatie cd “Colours of my Mind” uitbrengt. In 1997 volgt internationale bekendheid na zijn indrukwekkende recital tijdens de inauguratie van President Bill Clinton.

Jan Vayne heeft sindsdien tientallen albums en concertseries op zijn naam staan.

De creativiteit en inventiviteit stromen onverminderd voort uit de aderen van deze kunstenaar. Hij is nog veel van plan. Blijf hem volgen!

Algemene Bepalingen VAYNE MUSIC BV

Contractant 1 : Vayne Music B.V.

Contractant 2 : Opdrachtgever

 1. Contraktant 1 draagt er zorg voor, dat de overeengekomen diensten naar beste kunnen en op het overeengekomen tijdstip worden verricht.
 2. Contraktant 2 is voor eigen rekening verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een deugdelijk gestemde concertvleugel, tenzij anders overeengekomen.
 3. Contraktant 2 is verantwoordelijk voor een verwarmde kleedruimte ten behoeve van Jan Vayne en de eventueel begeleidende musici.
 4. Contraktant 2 is verantwoordelijk voor de geluids- en/of lichtapparatuur, tenzij anders overeengekomen.
 5. Contraktant 2 staat er voor in, dat er tijdens het optreden geen geluids- en/of beeldopnamen worden gemaakt van Jan Vayne en/of andere artiest, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kontraktant 1.
 6. Contraktant 2 staat er voor in, dat zij beschikt over de voor het optreden vereiste vergunningen en dat de inrichting van de zaal/centrum voldoet aan alle hierop betrekking hebbende verplichtingen en voorschriften.
 7. Contraktant 2 is verantwoordelijk voor een correcte afdracht van de verschuldigde auteursrechten.
 8. Contraktant 1 behoudt zich het recht voor om in geval van radio- en/of TVopnames of opnames van geluidsdragers van Jan Vayne, het kontrakt te annuleren of het optreden in onderling goed overleg te verplaatsen, zonder dat kontraktant 1 gehouden is tot schadevergoeding.
 9. Behoudens verbod c.q. maatregelen ( waaronder overlijden lid van het koninklijk huis) door enige overheid , zal bij het niet nakomen van deze overeenkomst door een der contractanten een schadevergoeding, gelijk aan tenminste eenmaal de overeengekomen gage, moeten worden betaald aan de tegenpartij.
 10. Contraktant 1 is gerechtigd om voor, tijdens en/of na het optreden merchandisingprodukten te (doen) verkopen in zaal/centrum/theater, tenzij anders overeengekomen.
 11. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden middels overmaking via bank/giro 7 dagen voorafgaand aan de geplande datum van het optreden zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting. Bij geen of geen volledige of tijdige betaling zal het optreden geen doorgang vinden.

Vayne Music BV

Prins Johan Frisostraat 8

1396 KB Baambrugge

The Netherlands

Pin It on Pinterest

Share This